Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2020, Вип. 3 (44)

Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2020, Вип. 3 (44)

Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2020, Вип. 3 (44)

 

[Титул] {Title} 1-2
[Зміст] {Content} 4-9


Марусинець М.М., Довгопол О.О. [Соціально-гуманітарний контекст формування іміджу майбутнього політолога]{Socio-humanitarian context of the future political scientist's image-making} 10-19


Захарчин Н.Г. [Малі академічні групи: форми та методи проведення семінарів з гуманітарно-соціальних дисциплін у технічному закладі вищої освіти]{Small akademic groups: forms and methods of conducting seminars on humanitarian and social disciplines in technical institutes of higner education} 19-26


Кушнір Н.С. [Економічна культура як багатовимірне явище в системі професійного розвитку фахівця]{Economic culture as a multidimensional phenomenon in the professional development system of a specialist} 26-31


Заїка О.Я. [Теоретично-пошуковий етап розвитку художньо-творчих здібностей майбутніх вихователів, педагогів]{Theoretical and research stage of developing artistic and creative abilities of intending pre-school teachers, teachers} 32-39


Літінська О.П. [Громадянська освіта як системотвірний чинник правової компетентності молодших бакалаврів ЗВО]{civil education as a system-forming factor of legal competence of junior bachelors of the higner education institutions} 40-45


Ковач А.І. [Поняття музейно-освітнього середовища в сучасному педагогічному дискурсі]{The concept of museum-educational environment in modern pedagogical discourse} 45-54


Ваніна Н.М., Пащенко Т.М. [Методи і методики оцінювання якості фахової передвищої освіти]{Methods and methodilogy of quality assessment vocational education} 54-63


Кисельов В.О., Рибалко П.Ф. [Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації спортивно-масових заходів]{Pedagogical conditions of training of future physical education teachers for the organization of sports events} 63-70


Собченко Т.М. [Досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні педагогічних дисциплін]{Experiece in using information and communication technologies in teaching educational disciplines} 71-78


Карась О.Д [Теоретичні основи мовленнєвої культури в зарубічній професійній лінгводидактиці]{Theoretical foundation of speech culture in foreign professional linguodidactics} 78-85


Онищенко Г.О. [Модель професійно орієнтованої математичної підготовки бакалаврів із комп'ютерних наук в агротехнічних університетах]{Model of professionally-oriented mathematical training of bachelors in computer science at agrotechnical universities} 85-94


Кузнецова Г.П. [Мовознавча спадщина В.Сімовича та її роль у формуванні фонетичної компетентності майбутніх учителів-словесників]{Linguistic heritage of Vasyl Simovych and its role in building future teachers-philogists' phonetic competence} 95-106


Гриценко Л.О. [Методичні аспекти формування проєктно-технологічної компетентності майбутніх учителів трудового навчання і технологій]{Methodical aspects of building technological competence of future teachers of vocational and professional education} 106-115


Кисільова-Біла В.П., Баруліна Ю.О. [Реалізація компетентнісного підходу в умовах математизації освіти України]{Implementation of the competence approach in the conditions of mathematization of education of Ukraine} 115-123


Кудря О.В., Срібна Ю.А. [Формування знань елементів проєктно-технологічної діяльності наматеріалі курсу "Технологічний практикум"]{Knowledge generation of elements of design-technology activity on the material of the course "Technological workshop"} 123-130


Заїка А.О., Сорока В.В. [Цифрове освітнє середовище закладу професійної (професійно-технічної) освіти]{Digital educational environment of the institution of professional (vocational and technical) education} 130-139


Пономаренко С.І. [Інтеграція термінів "культура безпеки життєдіяльності" та "екологічна культура"]{Integrational of the definitions "safety culture" and "environmental culture"} 139-149


Шамунова К.В. [Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики: аналіз стану і проєктування моделі]{Professional training of future primary school teachers in the process of pedagogical practice: status analysis and model design} 149-160


Джерелейко Л.В. [Проблеми формування готовності до підприємницької діяльності майбутніх кваліфікованих робітників будівельної галузі]{The formation of entrepreneurial activity of future construction specialists} 160-168


Онищенко Н.Г. [Використання потенціалу навчальних дисциплін у підготовці майбутніх учителів предметів суспільствознавчої галузі до формування національної ідентичності школярів]{Using the potential of educational disciplines in training future teachers of social sciences for the national identity development of students} 169-176


Твердохлєбова Ю.М., Красілов А.Д. [Результати експериментальної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до використання сучасних технологій відновлення здоровя у майбутній професійній діяльності]{Results of experimental training of future specialists in physical culture and sports for the use of modern technologies in future professional activity} 176-184


Олійник Р.В. [Теоретичний аналіз сутності інклюзивної освіти в сучасному європейському освітньому просторі]{Theoretical analysis of the inclusive education in the modern europern educational space} 185-193


Шелепницька-Говорун Н.М. [Історіографічний аналіз проблеми формування вокальної культури фахівців музичного мистецтва в Польщі]{Historiographical analysis of the problem of vocal culture formation of music art specialists in Poland} 194-201


Куліш С.М. [Проблема виховання духовно-моральних цінностей особистості в спадщні українських педагогів кінця ХІХ - першої половини ХХ століть]{Spiritul and moral values of personality education in the heritage of Ukrainian teachers at the end of the XIX - first half of the XX century} 202-208


Швиденко В.В. [Ретроспектива розвитку організації виховної роботи в закладах середньої освіти Великої Британії]{Retrospective analises of the organization of educational work in the secondary education institutions in Great Britain} 209-215


Тропак Б. С. [Феномен цифрової компетентності майбуніх учителів у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних учених]{Phenomenon of future teachers digital competence in domestic and foreign scientists research} 2016-223


Опанасенко В.В. [Актуалізація педагогічних ідей і досвіду громадської діяльності П.К.Загайка в сучасній вищій школі]{Actualization of P.K.Zahaiko's pedagogical ideas and social activity in modern nigher education} 224-229