Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2021, Вип. 1 (45)

Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2021, Вип. 1 (45)

[Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2021, Вип. 1 (45)]


[Титул] {Title} 1-2
[Зміст] {Content} 4-13


Кононко О. Л. [Особиста позиція: суть, типологія, розвиток у майбутніх фахівців дошкільної освіти] {Personal position: essence, typology, development of future preschool education specialists} 14-25


Вергун А. Р., Ягело С.П., Олексюк О.Б. [Протидія академічному плагіату як складова стратегії академічної доброчесності у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького] {Academic plagiarism counteraction as a component of the strategy of academic integrity in Danylo Halytskyyi Lviv National Medical University} 25-33


Согоконь О. А., Донець О. В., Шостка Є. Ю. [Неперервна інтеграція при застосуванні здоров'язбережувальних технологій в умовах дистанційного навчання] {Continuous integration in application of health-care technologies in distance learning} 34-40


Барджадзе Р. В. [Теоретико-методологічні засади феномену самоосвітньої діяльності у психолого-педагогічних дослідженнях] {Theoretical and methodological fundamentals of yhe phenomenon of self-educational activity in psychological and pedagogical research} 41-47


Кузнецова Г. П., Панасенко А. В. [Фонологічні аспекти української та англійської мов у системі білінгвального навчання] {Phonological aspects of ukrainian and english languages in the bilingual learning system} 48-58


Марчук О. О. [Виховний контент щедрівок та колядок ХІХ століття в контексті етнопедагогіки] {Educational content of the XIX century christmas carols in the context of ethnopedagogy} 59-64


Цимбал-Слатвінська С. В., Бабій І. В. [Застосування інформаційно-компетентнісного критерію для визначення ефективності підготовки майбутніх логопедів до професійної діяльності] {Preparation on future speech therapists for proffesional activities using the information and competence criterion} 65-72


Зозуляк-Случик Р. В. [Формування професійно важливих рис як основа компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери] {Proffesional traits shaping as the basis of competence of future specialists in the fiel of social work} 73-80


Васильєва О. М. [Авторський робочий зошит із психології як інноваційний дидактичний засіб формування професійних компетенцій бакалаврів-аграріїв] {Author's workbook on psychology as an innovative didactic tool for the professional competencies building of bachelors-agrarians} 80-88


Курок Р. О. [Стан Розробленості проблеми розвитку правової компетентності педагогічних працівників економічних коледжів] {Development of pedagogical staff legal competence of economic colleges} 89-97


Новікова О. О., Валькова Г. В. [Формування емоційного та соціального інтелекту в здобувачів освіти] {Formation of emotional and social intelligence in students} 98-105


Вознюк А. А. [Громадянське виховання як фактор становлення особистості дитини дошкільного віку] {Civic education as a factor of pre-school child personality development} 105-113


Мимренко О. С. [Практичні аспекти розвитку комунікативної компетентності педагогічних працівників закладів професійної освіти в міжкурсовий період підавищення кваліфікації] {Practical aspects of development of communicative competence of pedagogscal workers of vocational education institutions in the intercurse period} 114-123


Курок В. П., Хоруженко Т. А. [Ретроспектива організації педагогічної практики майбутніх учителів у Глухівському учительському інституті: методичний аспект] {Retrospective of organization of future teachers' pedagogical practice at Hlukhiv Teacher Training Institute: methodological aspect} 124-131


Вільчковська А. Е. [Музичне виховання учнів польських шкіл у 70-80-х рр. ХХ століття] {Musical education of polish students in the 70-80's of the XX century} 132-140


Гоголь Н. В. [Культурологічні основи змісту шкільної літературної освіти у програмовому і навчально-методичному забезпеченні з української літератури періоду радянських ідеологем (1950-1990 рр.)] {Culturologigal bases of the school literary education content in the educational and methodological support of ukrainian literature in the soviet ideologies period} 140-151


Швардак М. В. [Становлення та розвиток професійної підготовки майбутніх керівників ЗЗСО до застосування технологій педагогічного менеджменту] {Esteblishment and development of professional training of pedagogical management technologies} 151-161


Кузьмінський А. І. [Гуманітарно-екзистенційний дискурс розвитку вітчизняної префігуративної освіти] {Humanities and axistence discourse of development national prefigurative education} 162-170


Мандрагеля В. А. [Науково-методична компетентність педагога в умовах пандемії та діджиталізації: світовий досвід та українські реалії] {Scientific and methodological competence of a teacher in a pandemic and digitalization: world experience and ukrainian realitis} 170-178


Поясок Т. Б., Беспарточна О. І. [Технологія формування прогностичної компетентності студентів у процесі фахової підготовки] {Technology of building prognostic competence of students in the process of proffesional training} 179-188


Заплатинський В. М. [Доцільність формування компетентностей, пов'язаних із безпекою за допомогою симуляційних технологій] {Expedience of formation of safety related competencies using imitation technologies} 189-197


Росновський М. Г., Чумаченко О. А. [Підготовка робітничих кадрів для фермерських господарств України: педагогічний аспект] {Training of workers for farms in Ukraine: pedagogical aspect} 198-204


Єрмоленко А. Б. [Сучасна модель розвитку лідерської компетентності педагогічних працівників професійної освіти в системі підвищення кваліфікації] {Modern model of development of leadership competence of pedagogical staff in the system of advanced training} 205-217


Царьова Є. С. [Професійний розвиток майстрів виробничого навчання закладів П(ПТ)О сфери послуг в умовах освітніх трансформацій] {Vocational instructors' professional development of institutions of vocational (training) education in the service-sector in conditions of vocations of educational transformations} 213-222


Уклеїна Л. А. [Удосконалення професійної підготовки майбутніх адміністраторів сфери підприємництва] {Improving the professional training of future administrators of business sector} 222-230


Гаврилов І. П. [Формування дослідницької компетентності майбутніх майстрів виробничого навчання як потреба сьогодення] {Building research competence of future vocational training instructors according to the present-day needs} 230-238


Заїка А. О. [Особливості впровадення цифрових технологій в освітній процес закладів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах дистанційного навчання] {Peculiarities of introduction of digital technologies in the educational process of vocational (vocational and technical) education in distance} 239-249


Сорока В. В. [Педагогічна майстерність в умовах цифрової освіти] {Teachers' pedagogacal skills in the context of digital education} 250-257


Мілютіна О. К. [Рецензія на видання: Лавриченко Н. М. Пізнавати і розвивати обдарованість: монографія] {Publication review: Lavrychenko N. acknowledging and developing giftedness: a monograph} 258-259