Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2020, Вип. 2 (43)

Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2020, Вип. 2 (43)

Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2020, Вип. 2 (43)

[Титул] {Title} 1-2
[Зміст] {Content} 4-9


Кремень В. Г. [Освіта інформаційного світу: яке знання потрібне сьогодні] {Education of the information world: what knowledge is needed today} 10-17


Курок О. І. [Становлення учительських інститутів: історія та сьогодення] {Establishing of teacher's institute: history and modernity} 17-22


Ващук О. П., Данько Ю. І. [Про організацію роботи рад молодих учених при виконавчих органах влади] {Work organization of councils of young scientists at the executive authorities} 22-28


Ковальчук В. І., Масліч С. В. [Створення середовища професійного розвитку педагогічних працівників закладу професійної (професійно-технічної) освіти] {creation of the environment of professional development of pedagogical workers of the institution of vocational education} 29-37


Замятна О. Л. [Реалізація психолого-педагогічного супроводу майбутніх учителів початкових класів у процесі їхньої професійної адаптації] {ealisation of psychological and pedagogical support of future primary school teachers in the process of their professional adaptation} 37-43

 

Луценко Г. В. [Адаптивні підходи до управління освітніми установами у процесі забезпечення інтернет-освіти] {adaptive approaches to the management of educational institutions in the process of providing online education} 44-49

 

Петрасова А., Химинець А. [Підтримка розвитку критичного мислення муйбутніх учителів початкової освіти] {upporting the development of critical thinking of future primary education teachers} 50-58


Васько О. О., Бутенко В. Г., Шаповалова О. В. [Дистанційне навчання: досвід використання, проблеми, перспективи] {Distance learning^ experience, problems, prospects} 59-67


Дмитренко А. П. [Визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх вихователів у фаховій підготовці] {etermination of criteria, indicators and levels of future preschool teachers' professional competence in professional training} 67-75


Лаврентьєва О. О. [Формування естетичного світобачення в майбутніх соціальних працівників у процесі моделювання професійних ситуацій] {The aesthetic mindset formation in future social workers during the simulation of professional situations} 75-83


Кузьмінський А. І. [Запобігання проявам агресивності учнів секундарної освітньої ланки у рецепції сьогодення] {Preventing cases of aggression of secondary education students in the perception of present} 84-90


Бирка М. Ф. [Пріоритети професійного розвитку майстрів виробничого навчання в умовах диджіталізації] {Priorities for professional development of vocational training experts in the context of digitalization} 90-97


Скорик Т. В. [Особливості формування професійної компетентності сучасного вчителя] {Peculiarities of a modern teacher's professinail competence formation} 98-105


Дятленко Т. І. [Методичні особливості навчання здобувачів освіти розумінню ліричних творів на уроках літератури] {Methodical features of teaching educators in understanding lyric works on literature lessons} 105-115


Георгієва С. [Розвиток критичного мислення учнів за допомогою навчальної діяльності з прислів'ями] {Enhancingstudents' critical thinking through educatinal activities with proverbs} 116-125


Біда О. А., Орос І. І., Чичук А. П., Кучай О. В., Рокосовик Н. В. [Підготовка майбутніх фахівців закладів професійно-технічної освіти до здоров'язбережувальної діяльності] {Future professionals training of vocational and technical education institutions for health-improving activities} 126-131


Приймак С. Г. [Професійна діяльність вчителя фізичної культури] { physical education teacher's professional activity} 131-140


Куліш І. Д., Любива В. В. [Дидактична гра як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності в дітей дошкільного віку] {Didactic game as a means of shaping foreign language communicative competence in preschoolers} 141-148


Васюк Ю. А. [Тенденція формування соціально самовизначеної особистості підлітка у концепції прагматичної освіти Джона Дьюї] {Tendency of socially self-determined personality development of adolescents in John Dewey's pragmatic education conception} 148-154


Кучай Т. П., Кучай О. В., Ірхіна Ю. В. [Теоретичні засади підготовки вчителів у Закарпатті] {Theoretical bases of teacher training in transcarpathia} 155-158


Резван О. О., Жигло О. О. [Аспекти іміджевого підходу у підготовці перекладачів] {spects of the image approach in the training of translators} 159-165


Гоголь Н. В. [Культороголічні основи змісту шкільної літературної освіти: методологічні підходи дослідження] {ukturogical bases of the of school literary education content: methodological approaches research} 165-176


Граб М. В. [Використання технології розвитку критичного мислення у процесі фахової підготовки педагогів: досвід Данії та Норвегії] {se of critical Thinking development technology in the professional training of educators: the experience of denmark and norway} 177-183