Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2023, Вип. 1 (51)

Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2023, Вип. 1 (51)


[Титул] {Title} 1-2

[Зміст] {Content} 4-11

Курок В. П., Шевель Б. О. [Аналіз проблеми підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до економічної освіти учнів] {Analysis the training of future teachers of technological and vocational education for students’ economic education} 12-17


Гриньова М. В., Боярський Д. Е. [Педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя природничих наук до використання інтерактивних технологій у позашкільній роботі] {Pedagogical conditions of developing future natural sciences teachers’ readiness to use interactive technologies in extracurricular activities} 18-24


Шпак В. П., Дубровіна І. В. [Мотиви вибору професії майбутніми вчителями початкової школи] {Motives for choosing a profession by future primary school teachers} 25-31


Голуб Н. Б., Горошкіна О. М. [Асоціативний метод: до проблеми дидактичної номінації] {Associative method: didactic nomination} 31-40


Вінтонів М. О., Тютюма Т. С. [Синтаксична компетентність у лінгводидактичній підготовці майбутніх учителів української мови і літератури] {Syntax competence in the lingual-didactic training of future ukrainian language and literature teachers} 40-46


Бірюк Л. Я., Пішун С. Г. [Гуманістичний підхід до освіти як чинник соціального й духовного розвитку майбутніх учителів] {Humanistic approach to education as the factor of intending teachers’ social and spiritual development} 46-55


Листопад О. А., Мардарова І. К., Гуданич Н. М. [Використання Wiki-технологій у професійній підготовці майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти] {Using Wiki-technologies in the professional training of future teachers of preschool educational institutions} 55-65


Бігунова Н. О., Дьоміна Н. Ю. [Етапи викладання фонетики англійської мови в українських закладах вищої освіти] {Stages of teaching english phonetics in ukrainian higher education institutions} 66-72


Біда О. А., Горохівська Т. М., Козловський Ю. М., Білик О. С. [Гуманізація професійної підготовки в закладі вищої освіти: теоретичні засади] {Humanization of professional training in a higher education institution: theoretical basis} 73-77


Кононко О. Л. [Готовність майбутніх педагогів до виховання власної гідності в дітей старшого дошкільного віку] {Readiness of future teachers to educate their own dignity in children of older preschool age} 78-87


Сліпчишин Л. В. [Бібліотека як середовище можливостей для розвитку інформаційної культури майбутнього педагога] {Library as an opportunities environment for the information culture development of the future teacher} 88-94


Мялюк О. П., Прокопчук В. Ю., Шарапа Г. Ф. [Престижність підготовки бакалаврів різних спеціальностей КЗВО «Рівненська медична академія»] {Prestige of bachelor’s training in various specialties of MIHE «Rivne Medical Academy»} 94-102


Зінченко В. П., Тробюк Н. Ю., Тробюк Д. В. [Роль концепту «толерантність» у формуванні професійної компетентності майбутніх офіцерів-психологів] {The role of «Tolerance» concept of in the professional competence of future military psychologists} 103-108


Ільїна Н. М., Мисник С. О., Рябко Ю. В. [Гендерні стереотипи в трьох перспективах: від теорії до психологічної практики] {Gender stereotypes in three prospects: from theory to psychological practice} 109-115


Базильчук В. Б., Базильчук О. В. [Реалізація особистісно орієнтованого й діяльнісного підходів до розвитку рухової активності студентів засобами спортивних ігор в освітньому середовищі університету] {Implementation of personality-oriented and activity-based approaches to the development of students' motor activity through sports games in the university educational environment } 116-120


Павленко О. А. [Організаційно-педагогічні умови формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів підрозділів зв’язку в процесі професійної підготовки] {Educational and methodical conditions for building leadership competence of future officers of communication units in the process of professional training} 121-128


Кравець С. Г. [Проєктна культура педагога професійного навчання: суть поняття] {Project culture of a vocational teacher: concept essence} 128-134


Дружененко Р. С. [Принцип міждисциплінарних зв'язків у процесі формування культури професійного мовлення майбутніх телеведучих: теоретичний і практичний аспекти] {The principle of interdisciplinary connections in the culture of professional broadcasting of future tv presenters: theoretical and practical aspects} 134-140


Тернавська Т. А., Данилко О. Г., Радул С. Г. [Теоретичний аналіз навчально-професійної мотивації майбутніх фахівців авіаційного профілю] {Theoretical analysis of educational and professional motivation of future aviation specialists} 141-150


Благій О. С. [Експериментальне дослідження результативності формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх інженерів-технологів харчової галузі] {Experimental research of thw effectiveness of health-saving competence development of future food processing engineers} 150-157


Перетятько Ю. М., Костюченко І. А. [Академічна доброчесність при здійсненні магістерського дослідження] {Academic integrity in the implementation of master's research} 158-163


Титаренко О. О. [Науково-дослідницька діяльність у системі професійної підготовки майбутніх учителів технологій] {Research activity in professional training of future technology teachers} 163-169


Шеремет А. В., Гурська Л. І., Ляшенко А. В. [Застосування стратегій тімбілдингу на практичних заняттях з іноземної мови з використанням технологій дистанційного навчання] {Using team-building strategies in practical classes of english language via distance learning technologies} 170-174


Костюченко М. А. [Результати педагогічного експерименту з формування в майбутніх фахівців кримінально-виконавчої служби лідерської компетентності в процесі професійної підготовки] {Results of pedagogical experiment on development of criminal-executive service of leadership competence in the process of professional training in future specialists} 175-180


Лю М., Кравченко Г. Ю. [Особливості моделі формування духовної культури в майбутніх вчителів музичного мистецтва (на прикладі університетів Китайської народної республіки, провінція Сичуань)] {Peculiarities of the model of formation of spiritual culture in future music teachers (on the example of Universities of the People's Republic of China, Sichuan Province)} 180-188


Редзюк Н. П. [Формування цифрової культури майбутніх педагогів професійного навчання в процесі професійної підготовки] {Digital culture development of future vocational teachers during professional training} 188-194


Жукова А. Р. [Концепція формування лідерських якостей студентів] {The concept of leadership development of students} 195-200


Шовкова А. О. [Технологія розвитку інноваційної культури викладача] {Development of innovative culture of the teacher} 201-207


Микитенко І. Д. [До аналізу понять «полікультурність», «полікультурна освіта» та «полікультурна компетентність» у науковій літературі] {To the analysis of the concepts of «multiculturalism», «multicultural education» and «multicultural competence» in the scientific literature} 208-216


Короід Т. В. [Управління розвитком творчого потенціалу вчителів: проблеми й перспективи зростання] {Management of teachers' creative potential building: challenges and prospects of development} 216-225


Садовий М. І., Трифонова О. М. [Методика вивчення нормативних та методологічних джерел з формування концепції становлення фахівця] {The method of studying normative and methodological sources on the formation of the concept of becoming a specialist} 226-232


Кузнецова Г. П. [«Лінгводидактичні студії» з акцентології за «Граматикою» М. Смотрицького (1619 р.) ] {Linguodidactic studies on accentology based on M. Smotrytskyi’s grammar (1619)} 233-244


Яценко Т. О. [Компетентнісна модель підручника української літератури для 6 класу нової української школи] {Competence model of the textbook of ukrainian literature for the 6th grade of the new ukrainian school} 244-250


Гоголь Н. В. [Культурологічний підхід до вивчення творчості О. Довженка в старшій школі] {Cultural approach to studying Oleksandr Dovzhenko’s creative work in high school} 251-256


Рудишин С. Д. [Лінгвістична екологія – маргінальний напрям мовознавства: понятійно-категоріальний апарат з позицій екології] {Linguistic ecology – a marginal direction of linguistics: conceptual and categorical apparatus in the context of ecology} 257-271


Карапузова Н. Д., Шакотько В. В. [Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до використання інформаційно-цифрових технологій у навчанні математики] {Training future primary school teachers to use the information and digital technologies in teaching mathematics} 272-279


Алєксєєва Т. М. [Особливості проведення й організації туристично-краєзнавчої роботи в сучасній українській школі] {Features of tourins and local activity development in modern ukrainian school} 280-287


Гордієнко Т. В. [Процес колективної взаємодії як засіб розвитку громадянських компетентностей здобувачів початкової освіти] {The process of collective interaction as a means of developing civic competencies of primary education students} 288-293


Хоруженко Т. А., Лісовенко В. О. [Теоретичні основи використання освітнього вебквесту на уроках технологій] {Theoretical basis of using educational web quest in labour training lessons} 293-300


Дронова О. О. [Зображальні й виражальні аспекти розвитку образотворення в малюванні старших дошкільників] {Graphic and expressive aspects of development the art-character in drawing of senior preschool children} 301-308


Свиридюк Н. О. [Особливості технології проведення етномайстер-класів для різного контингенту учнів] {Features of the technology of holding ethno-master classes for different categories of students} 308-315


Федоров І. О. [Педагогічні засоби патріотичного виховання в умовах воєнного стану] {Pedagogical methods of patriotic education under martial law} 316-322


Кузьмінський А. І. [Академік Зязюн І. А. – творець теорії педагогічної майстерності] {Academician I. A. Zyazyun is the creator of the theory of pedagogical mastery} 323-329


Скрипник А. Ю., Марчишина А. А. [Зародження соціальної опіки й інклюзії в Україні в добу раннього середньовіччя (VІІІ–XIII ст.)] {The origin of social welfare and inclusion in Ukraine in the early middle ages (8th-13th centuries)} 329-336