ВИМОГИ ДСТУ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У НАУКОВОМУ ФАХОВОМУ ВИДАННІ (2)

1. Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вонизгадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули та рівняння робиться пропускодного вільного рядка. Формули та рівняння нумеруються, з розміщенням цифри в дужках, вкрайньому правому положенні рядка. Пояснення значення кожного символу та числовогокоефіцієнта формули та рівняння слід наводити з нового рядка. Формули, що йдуть одна заодною і не розділені текстом, відокремлюються комою. Якщо формула не вміщується у рядку,її можна переносити на знаках =, >, <, +, -, *, або шляхом точкування (…). Знак, на якомуробиться перенесення повторюють на початку того рядка, на який перенесено частинуформули. Не допускається перенесення на знаку ділення.

2. Ілюстрації повинні розміщуватися по тексту статті або на окремих аркушах.

Ілюстрації супроводжуються відповідною назвою, позначаються скороченим словом “Рис.” 1порядковим номером.

3. Таблиці нумерують, якщо їх більше ніж одна. Нумераційний і тематичний заголовокпишуть вгорі праворуч таблиці. Тематичний заголовок не повторюється над продовженням абозавершенням таблиці, якщо вона не поміщається на одному аркуші. Зазначається лише“Продовження табл.….”, або “Завершення табл.….”.

4. Оформлення списку використаної літератури повинно відповідати наступнимвимогам ГОСТ 7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги таправила складання”. Звертаємо увагу авторів статей, що у процесі складання спискувикористаних джерел необхідно дотримуватися зазначених у стандарті форм запису.

Детально розглянемо найсуттєвіші зміни, передбачені новим стандартом:

1. Змінені правила вживання великої та малої літер. У списку джерел з маленькоїбукви пишуть відомості, що відносяться до заголовку (підруч. для вузів, матеріали конф., тези,навчально-методичний посібник тощо), відомості про відповідальність (ред., упоряд., редкол.та ін.), наприклад:

Психологія : підруч. для вузів.Психология : словарь / отв. ред. Гончарук П. В.

2. Відбулися зміни в написанні знаків пунктуації! У новому стандарті застосовуютьпроміжок в один друкований знак до і після приписного знака: тире (–), скісна риска (/), дві скісні(//), двокрапка (:). Виняток – крапка (.) та кома (,) – проміжки залишають тільки після них.Таким чином запис реквізитів статті одного автора з періодичного друкованоговидання матиме наступний вигляд:

Прізвище ініціали автора. Назва статті. / ім’я, по батькові автора або ініціали іпрізвище автора // Назва журналу. – Рік. – № . – С. ?–?.

Наприклад: Волинець І. М. Краєзнавчі матеріали на уроках зарубіжної літератури /І. М. Волинець // Світло. – 2002. – № 4. – С. 112–116.

3.Зміни внесені до запису статті двох і більше авторів: Прізвище ініціали першогоавтора. Назва статті. / ініціали прізвище першого автора, ініціали, прізвище другого автора //Назва журналу. – Рік. – № . – С. ?–?.

4.Алгоритм оформлення статті з електронного видання: Прізвище ініціали автора.Назва статті [Електронний ресурс] / ім'я, по батькові автора або ініціали прізвище автора //Назва журналу. – Рік. – № . – Режим доступу: електронна адреса, за якою розміщена статтяhttp://www...

Наприклад: Кабан Л. В. Оцінювання інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів регіону [Електронний ресурс] / Лариса Василівна Кабан // Народна освіта. – 2007. – Випуск 1. – Режим доступу:

http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku\1\statti\2kaban\2kaban.htm

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 

REQUIREMENTS TO THE ARTICLES

 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У ДИСЕРТАЦІЇ, І СПИСКУ ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ В АВТОРЕФЕРАТІ