Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2022, Вип. 3 (50)

[Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2022, Вип. 3 (50) Ч1]

 

[Титул] {Title} 1-2

 [Зміст] {Content} 4-11

Курок О. І., Гриценко А. П. [Організація фахової підготовки майбутніх педагогів у Глухівському учительському інституті в 1870-х роках] {Organization of professional training of future teachers at the Hluhiv Teacher’s Institute in the 1870s} 12-24

Кузьмінський А. І., Орос І. І., Кучай Т. П., Силадій І. М., Шовш К. С., Іванченко Г. Б. [Управління закладом освіти: теоретичні засади] {Management of an educational institution: theoretical basis} 25-30

Листопад О. А., Мардарова І. К., Гуданич Н. М. [Педагогічний супровід професійного становлення майбутніх вихователів засобами інформаційно-комунікаційних технологій] {Pedagogical support for the professional development of future educators using information and communication technologies} 31-42

Луценко Г. В. [Самооцінювання здобувачами ступеня доктора філософії рівня сформованості цифрової компетентності] {Self-assessment by phd students of the level of digital competence} 43-52

Антонець А. В., Япринець Т. С., Овсієнко Ю. І. [Психолого-педагогічні умови формування фахових компетентностей магістрів професійної освіти аграрного профілю] {Psycho-pedagogical conditions for forming professional competencies of masters in agrarian professional education} 53-59

Горлова О. В., Золотарьова О. В., Турка Т. В. [Особливості ціннісно-смислової сфери здобувачів освіти різної професійної спрямованості] {Features of the value-semantic sphere of students with different professional directions} 60-68

Шевченко О. В., Іванченко Л. П., Іванченко С. Г., Терещенко О. В. [Педагогічні підходи до розвитку культури здорового способу життя в здобувачів вищої освіти] {Pedagogical approaches to the development of a culture of a healthy lifestyle among higher education acquires} 68-77

Вашуленко М. С., Зенченко Т. Ф. [Підготовка майбутніх учителів початкових класів до викладання мовно-літературної освітньої галузі] {Preparation of future teachers of primary grades for teaching the language and literature field of education} 78-85

Кучай Т. П., Гончарук В. В., Кучай О. В., Візавер В. А., Сироєжко О. В. [Формування екологічної культури майбутніх фахівців у сучасному освітньому просторі] {Formation of environmental culture of future specialists in the modern educational space} 86-91

Грядуща В. В. [Освітнє відео як одна з ефективних тенденцій цифровізації освіти в умовах військового стану] {Educational video as one of the effective trends of digitalization of education under martial law} 91-101

Грицай С. М., Кода С. В. [Теоретичні засади управління розвитком професійної компетентності педагога] {Theoretical basis of managing the development of a teacher’s professional competence} 102-111

Вінтонів М. О., Вінтонів Т. М., Горохова Т. О. [Лінгквокраїнознавчий підхід до навчання української мови як іноземної (на прикладі вивчення постаті Бориса Грінченка)] {The linguistic and cultural approach to teaching the ukrainian as a foreign language (on the example of studing Borys Grynchenko’s personality)} 111-119

Нахаєва Я. М., Біда О. А., Казакова Н. В., Шквир О. Л. [Роль симуляційного навчання в підготовці майбутніх лікарів] {The role of simulation learning in the training of future doctors} 120-125

Кухарчук І. О. [Сучасний пісенний дискурс та мовленнєва культура: лінгвометодичний аспект] {Modern song discourse and speech culture: linguistic and methodological aspect} 125-134

Акмен В. О., Сорокіна С. В., Летута Т. М. [Розвиток творчої особистості студента як компонент інноваційних технологій якісної підготовки фахівців] {Development of the student's creativity, as a component of innovative technologies for quality training of specialists} 134-141

Галаган О. К., Михалюк І. М., Хіміч О. М. [Порівняльний аналіз підручників з біології для 9–10 класів] {Comparative analysis of biology textbooks for 9-10 grades} 142-151

Ісламова О. О. [Сучасні тенденції у сфері дистанційного навчання прикордонників: європейський контекст] {Using virtual reality based simulator complexes in training of european union border guard agencies personnel} 151-160

Листопад Н. Л. [Інформаційно-методичне забезпечення формування цифрової культури студентів засобами дистанційної освіти] {Informational and methodological support for the formation of students’ digital culture by means of distance education} 160-170

Лукіянчук І. В. [Психолого-педагогічні особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів української мови] {Psychological and pedagogical features of the use of information and communication technologies in the process of training future teachers of the ukrainian language} 171-179

Гордієнко Т. В. [Використання прийомів реалізації діяльнісного підходу в початковій школі на уроках «Я досліджую світ»] {Use of methods of implementation of the activity approach in primary school at the lessons «I explore the world»} 180-186

Рахманіна А. С. [Реалізація steam-освіти в початковій школі шляхом проєктної діяльності] {Implementation of steam education in primary school through project activities} 186-193

Шевченко О. С. [Адаптація системи оцінювання успіхів у навчанні до компетентнісного підходу] {Adaptation of the educational achievement evaluation system to the educational competency approach} 194-203

Мовчан В. В. [До проблеми формування емоційного інтелекту молодших школярів на уроках літературного читання] {Formation of emotional intelligence of junior pupils at the lessons of literary reading} 204-211

Мандрагеля В. А., Петрушак О. М. [Підготовка педагогів та інструкторів у системі професійної освіти і тренінгу країн ЄС: досвід для України] {Treaning of teachers and instructors in the system of vocational education and training of the EU countries: experience for Ukraine} 212-220

Зелюк В. В. [Подвижник української етнопедагогіки Мирослав Стельмахович (за рядками листів до молодого вченого)] {Myroslav Stelmahovych as promoter of ukrainian ethnopedagogy (following the letters to the young scientist)} 221-227

Лушпай Т. І. [Аналіз програмових вимог щодо виховання почуття патріотизму в дітей дошкільного віку в Україні в період із 1930 по 1941 роки] {Analysis of program requirements for the education of patriotism in preschool children in Ukraine in the period from 1930 to 1941} 227-232

Каленський А. А., Герлянд Т. М. [Принципи розроблення та застосування екоорієнтованих педагогічних технологій] {Principles of development and application of eco-oriented pedagogical technologies} 233-238

Курок В. П., Василенко О. О. [Екологічна компетентність як вагомий складник професійної компетентності майбутніх учителів трудового навчання та технологій] {Environmental competence as an important component of the professional competence of future teachers of labor education and technology} 238-245

Кравець С. Г. [Особливості розвитку проєктної культури педагогічних працівників закладів професійної освіти] {Development features of pedagogical staff project culture of vocational education institutions} 245-251

Курок В. П., Химан Г. П. [Аналіз наукових підходів до визначення арттерапії] {Analysis of scientific approaches to the defining of art therapy} 252-259

Хоруженко Т. А. [Теоретико-методичні основи організації занять з методики навчання технологій в умовах дистанційного навчання] {Theoretical and methodical basics of organizing the classes of technologies teaching methods in distance learning} 259-266

Ваніна Н. М. [Надійність оцінювання навчальних досягнень як гарантія якості підготовки здобувачів фахової передвищої освіти] {Reliability of assessment of educational achievements as a guarantee of the quality of students of professional higher education training} 266-272

 

Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2022, Вип. 3 (50) 2 частина

[Титул] {Title} 1-2
[Зміст] {Content} 4-9

Курок В. П., Грітченко А. Г. [Інноваційно-діяльнісне середовище закладу вищої освіти як провідний чинник формування інноваційної культури студента] {Innovation and activity environment of higher education institutions as a leading factor in the creation of innovative student culture} 10-17

Тітова О. А., Теловата М. Т. [Розвиток підприємницької компетентності здобувачів вищої освіти інженерних спеціальностей] {Development of entrepreneurial competence of engineering students} 18-25

Тюльпа Т. М. [Соціально-психологічні проблеми становлення професійної діяльності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей у вітчизняних наукових дослідженнях] {Psychosocial issues of developing the professional activity of future specialists of social fields in ukrainian scientific research} 26-32

Самодрин А. П., Шакотько В. В. [Гуманітарні координати педагогічної освіти] {Humanitarian coordinates of pedagogical education} 32-42

Кузнецова Г. П., Зенченко Т. Ф., Корчова О. М. [Формування академічної доброчесності в процесі підготовки майбутніх учителів української мови і літератури] {Developing academic virtue in the training of future ukrainian language and literature teachers} 42-50

Срібна Ю. А. [Сучасний стан змісту технологічної освіти на засадах інтегративного підходу] {Current state of technological education content on the basis of integrative approach} 51-58

Кондратенко Т. В. [Прикладні програми у формуванні економічної компетентності майбутніх фахівців] {Applications in the development of economic competence of future specialists} 58-64

Шевель Б. О. [Економічна складова підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій] {Economic component of training future teachers of labor education and technology} 65-70

Шліхта Г. О. [Проблематика ціннісно-деонтологічної складової в професійній підготовці майбутніх фахівців ІТ-галузі] {Value and deontological component of future IT specialists’ training} 71-77

Тітаренко С. А., Сосновенко Н. В., Конопля А. І. [Використання відновних практик в освітньому процесі закладу вищої освіти для запобігання конфліктів] {Using of innovative practices in the educational process of higher education institutions to prevent conflicts} 77-85

Мілютіна О. К., Чайка О. М. [Дуальна форма здобуття вищої освіти: до постановки питання] {Dual form of higher education: how the question is being solved} 86-95

Заїка О. Я. [Практично-пошуковий етап розвитку художньо-творчих здібностей майбутніх вихователів, педагогів] {Practically-search stage of development of future educators’ and teachers’ creative abilities} 96-105

Зінченко А. В., Зінченко В. П. [Засоби активізації підготовки майбутніх педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до профорієнтаційної роботи в умовах дистанційного навчання] {Training of future vocational teachers for professional work in distance learning} 105-112

Костенко Д. В. [Життєстійкість як професійна складова підготовки здобувачів вищої освіти в умовах війни] {Hardiness as a professional component of students» training in war conditions} 113-119

Аторіна В. М., Барсуковська Г. П. [Особливості викладання педагогіки дошкільної майбутнім вихователям з використанням мультимедійних технологій] {Features of preschool pedagogy teaching to future teachers using multimedia tools} 119-126

Жукова Т. В. [Використання інформаційних технологій у навчанні іноземних мов] {Application of information technologies in foreign languages teaching} 127-132

Бойко Л. К., Самусь Т. В., Гребеник Т. В. [Проблема формування професійних компетентностей бакалаврів з електроніки у педагогічний теорії та практиці] {Development of professional competencies of bachelor in electronics in pedagogical theory and practice} 132-137

Андросенко А. О. [Критерії, показники та рівні розвитку педагогічної майстерності майбутніх учителів трудового навчання і технологій] {Criteria, indicators and levels of development of teaching skills of future labor education and technology teachers} 137-144

Голуб Н. Б., Горошкіна О. М. [Трансформація методу роботи з підручником у контексті компетентнісного підходу] {Transformation of the textbook method in the competency-based approach} 145-150

Гнізділова О. А., Бурсова С. С. [Розвиток дрібної моторики дітей дошкільного віку засобами су-джок терапії] {Development of preschool children’s fine motor skills by using su-jok therapy} 151-157

Горошкін І. О. [Оцінювання міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності учнів гімназій у компетентнісному вимірі] {Assessment of intercultural foreign language communicative competence of gymnasium students in the competence dimension} 157-163

Максимова О. О. [Проєктна діяльність та робототехніка як провідні напрями STREAM-освіти дітей] {Project activity and robotics as the leading directions of children's STREAM education} 163-169

Грітченко Т. Я., Лоюк О. В. [Психолого-педагогічні аспекти організації профорієнтаційної роботи з молодшими школярами] {Psychological and pedagogical aspects of the of vocational guidance work organization with primary schoolchildren} 170-177

Бутенко Г. О. [Вплив туристично-краєзнавчої діяльності на психофізіологічний стан дітей середнього шкільного віку] {Influence of tourist and local history activity on the psychophysiological state of secondary school children} 177-184

Собко В. О. [Реалізація змістової лінії «Взаємодіємо усно» початкової мовної освіти на компетентнісних засадах] {Implementation of the content line «Interact orally» of primary language education on a competency basis} 184-193

Кудря О. В., Рись О. О. [Викладання технологій побутової діяльності в Новій українській школі] {Teaching technological household activities in the New Ukrainian School} 193-201

Бутенко Г. О., Бабачук Ю. М., Марєєв Я. В. [Силові види спорту як засіб підвищення рівня фізичної підготовленості старшокласників] {Strength sports as a means of increasing the level of physical fitness of high school students} 201-208

Бутова В. О. [Етимологія та морфологія українських та англомовних прізвищ] {Etymology and morphology of the ukrainian and english surnames} 209-219

Денисова А. В., Степура А. О. [Вибудова та розвиток екосистеми цифрових рішень закладу фахової передвищої освіти] {Building and developing the ecosystem of digital solutions for institution of professional pre-higher education} 219-227

Плугіна А. П. [Психолого-педагогічні особливості взаємовідносин батьків та молодших школярів] {Psychological and pedagogical features of the relationship between parents and primary schoolchildren} 227-233

Гречаник С. В., Гречаник Н. І. [Мотиваційно-ціннісний компонент емоційно-етичної компетентності молодших школярів] {Motivational and value component of emotional and ethical competence of primary schoolchildren} 233-238

Горінчой Р. С., Гриценко Л. О. [Психолого-педагогічні умови формування художньо-графічних умінь у здобувачів освіти 8 класів на уроках технологій] {Psycho-pedagogical conditions for the development of artistic skills in 8th-grade students in technology lessons} 238-245

Негуляєва А. О. [Категорія «математична компетентність» у навчанні іноземних мов] {Category «Mathematical Competence» in learning foreign languages} 245-251

Бондаренко Т. С. [Формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу (авторська методика)] {Development of information and digital competence of educational process participants (author’s methodology)} 251-260

Кісь А. В. [Педагогічні умови навчання старшокласників декоративно-прикладній творчості] {Pedagogical conditions for teaching arts and crafts to high school students} 260-267

Єрмак Т. М. [Класифікація і зміст лідерських навичок учнів закладів загальної середньої освіти] {Classification and content of students' leadership skills in general secondary education institutions} 267-273

Негрій О. І. [Проблеми і перспективи рaннього втручaння в Україні] {Problems and prospects of early intervention in Ukraine} 273-281

Селікова Я. С. [Соціально-психологічні механізми взаєморозуміння у підлітковому віці] {Social and psychological mechanisms of mutual understanding in adolescence} 281-286

Коренева І. М., Кириєнко О. О. [Професійна компетентність вчителя: історико-ретроспективний аналіз] {Teacher's professional competence: historical and retrospective analysis} 287-295

Зайцева Н. Г. [Теоретичні засади розвитку білінгвального навчання в полікультурному середовищі США] {Theoretical basis of the development of bilingual education in the multicultural environment of the USA} 296-304

Луценко О. І., Кмець А. М. [Роль Глухівського учительського інституту у виникненні та становленні методики навчальних природничих екскурсій (1874-1917)] {The role of the Gluhov Pedagogical Institute in the emergence and establishment of the methodology of educational excursions in nature (1874–1917)} 304-311