Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2021, Вип. 2 (46)

[Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2021, Вип. 2 (46)]


[Титул] {Title} 1-2
[Зміст] {Content} 4-9


Поясок Т. Б., Беспарточна О. І. [Метод телекомунікаційних проєктів як один із сучасних методів навчання в закладах вищої освіти] {Method of telecommunication projects as one of the modern methods of education in higher education institutions} 10-19


Павлова Н. С. [Метод кейсів у фаховій підготовці майбутніх учителів інформатики] {Case method in the professional training of future computer science teachers} 20-28


Абільтарова Е. Н. [Концепція формування культури безпеки професійної діяльності в майбутніх інженерів з охорони праці] {The concept of formation of the culture of safety of professional activity in future occupational safety engineers} 29-37


Антонець А. В., Ковальчук С. Б., Брикун О. М. [Модель формування проєктно-конструкторської компетентності майбутніх фахівців агропромислового комплексу під час вивчення нарисної геометрії та інженерної графіки] {Model of design competence formation of future professionals of the agricultural complex during the study of descriptive geometry and engineering graphics} 37-46


Мокляк О. І., Саєнко О. В., Матяш Л. О., Артюшенко П. П. [Значення автономії для розвитку сучасних університетів: європейський та американський контекст] {The importance of autonomy for the modern universities development: european and american context} 47-54


Гораш К. В. [Прогностична функція керівника закладу освіти в контексті сучасних освітніх реформ] {Forecasting function of the head of an educational institution in the context of modern educational reforms} 54-66


Бріжата І. А., Буйвало В. П. [Міждисциплінарний підхід до практико-орієнтованої підготовки майбутніх фізичних терапевтів у рамках системи вищої освіти] {Intersciplinary approach to the practice-oriented training of future physical therapist in the framework of the higher education system} 66-75


Арбузова А. А. [Педагогічні умови формування професійного іміджу майбутніх керівників закладів освіти в процесі магістерської підготовки] {Pedagogical terms for the shaping of the professional image in future heads of educational institutions in the process of master's training} 75-82


Кловак Г. Т., Собко В. О. [Про проблему розвитку «soft skills» в учнів початкової школи] {«Soft skills» development in primary school pupils} 83-90


Кузнецова Г. П. [Лінгвофілософські та лінгводидактичні основи генези фонетики як галузі знань про звукову будову мови] {Linguophilosophical and linguodidactic bases of phonetics genesis as the branch of knowledge about the sound structure of language} 90-103


Мокляк В. М., Бондаренко Т. С. [Е-журнали та е-щоденники як елемент цифровізації закладів освіти] {E-journals and e-diaries as an element of digitalization of educational institutions} 104-114


Молдован А. Д. [Підприємницька компетентність фахівця з фізичної культури і спорту: змістові характеристики] {Entrepreneurial competence of a specialist in physical education and sports} 114-129


Сухойваненко Л. Ф. [Інтерактивні методи навчання елементарної математики в педагогічному університеті] {Interactive methods of teaching elementary mathematics at the pedagogical university} 130-138


Докторович В. М. [Умови реалізації педагогічної моделі управління інноваційною діяльністю закладу професійної (професійно-технічної) освіти] {Conditions of implementation of pedagogical model of management of innovative activity of institution of professional (vocational and technical) education} 139-151


Литвинов А. С., Китайова А. С. [Педагогічний потенціал вебквесту у формуванні комунікативної компетентності учнів початкових класів] {Pedagogical potential of web quest for the development of primary school pupils’ communicative competence} 151-160


Кучма О. І., Лукаш В. І. [Методичні підходи до активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях із загальнотехнічних дисциплін] {Methodical approaches in enhancing of students' atudy̶and̶cognitive activity at classes on general technical sciences} 161-169


Зенченко Т. Ф., Демиденко І. В. [Мовленнєвий розвиток учнів початкових класів засобами інтерактивних технологій] {Speech development of primary school students using interactive technologies} 170-179


Карась О. Д. [Освітній компонент «Мовленнєва культура майбутніх бакалаврів професійного навчання з документознавства» у формуванні комунікативної компетентності] {Educational component «Speech culture of future bachelors of vocational education in documentation» in the forming of communicative competence} 179-187


Єрмак Т. М. [Підготовка вчителів до формування лідерських навичок в учнів за програмою «Лідер у мені»] {Teacher training for the formation of leadership skills in students based on the program «Leader in me»} 188-195


Кочубей Л. В., Дуброва Т. Ю. [Навчання аудіювання учнів початкових класів у процесі опанування мовно-літературної освітньої галузі] {Teaching of listening of primary school students in the process of mastering the linguistic and literary educational field} 196-201


Атаманчук Ю. М. [Теорії та концепції щодо регулювання ринку освітніх послуг в Україні] {Theories and concepts regarding the regulation of the educational services market in Ukraine} 202-211


Брехунець А. І., Васенко В. В., Гончаренко О. М. [Організаційно-педагогічне та навчально-методичне забезпечення роботи закладів професійної освіти в німецьких окупаційних зонах України в 1941–1944 рр.] {Organizational-pedagogical and educational-methodical support of vocational education institutions work in german occupation zones of Ukraine in 1941 –1944.} 212-227


Заремський М. Й. [Історико-педагогічний аналіз проблем підготовки педагога в інтенціях Я. М. Колубовського] {Historical and pedagogical analysis of teacher training issues in Yakiv Kolubovsky’s intentions} 227-238


Гоголь Н. В. [Педагогічні пошуки та ідеї новаторства в реалізації культурологічного підходу до навчання зарубіжної літератури (1991–2016 рр.)] {Pedagogical research and innovative ideas of the culturological approach implementation in foreign literature teaching/learning (1991–2016)} 239-247


Клик Б. О. [Система вищої освіти Італії: законодавчі ініціативи (1999–2020 рр.)] {Italy's higher education system: legislative initiatives (1999-2020)} 248-259


Горішна О. М. [Особливості кваліфікацій змін в освітньому процесі] {Peculiarities of qualification of changes in the educational process} 259-267