ПАМ?ЯТКА ДЛЯ АВТОРІВ (2)

Фаховий збірник наукових праць із педагогічних наук

«Вісник Глухівського національного педагогічного університету

імені Олександра Довженка»

Вимоги до оформлення статті:

Текстовий редактор MS Word 97-2003 шрифтом 12, Times New Roman через міжрядковий інтервал – 1,0, без табуляцій і переносів. Параметри сторінки: формат А 4, орієнтація – книжна, поле зверху – 2,0 см, знизу – 2,0 см, зліва – 2,0 см, справа – 2,0 см. Абзацний відступ – 1,25 см.

Обсяг статті – не менше восьми друкованих сторінок.

Кількість авторів – не більше трьох

Структура статті:

 • Індекс УДК – указується в першому рядку сторінки і вирівнюється за лівим краєм, напівжирний, Times New Roman – 12 пт, усі літери прописні.
 • Індекс DOI– вирівнюється за лівим краєм під УДК, Times New Roman – 12 пт, усі літери прописні (надається редакцією збірника).
 • Назва статті– всі літери прописні, «напівжирним» шрифтом,Times New Roman – 12 пт, українською мовою з вирівнюванням по центру, до десяти слів.
 • Прізвище, ім’я та по батькові автора(ів) статті повністю (українською мовою)– «напівжирним» шрифтом,Times New Roman – 12 пт, вирівнювання по центру.
 • Відомості про автора (ів)– відомості про автора, місце роботи, вирівнювання по центру, Times New Roman – 12 пт.
 • Персональна e-mаilадреса.
 • Індекс ORCIDID– реєстрація за посиланням https://orcid.org/,
 • НомерResearcherID (http://www.researcherid.com/),
 • Scopus-AuthorID(зазначається при наявності індексованих публікацій у Scopus)
 • Анотація українською мовою – 8-10 рядків, ключові слова (5?7 слів) – курсив, Times New Roman – 10 пт.
 • Основний текст статті– Times New Roman – 12 пт, у структурованому вигляді із виділенням наступних елементів (виділити їх напівжирним шрифтом):

-            Постановка проблеми;

-            Аналіз останніх досліджень і публікацій;

-            Формулювання мети статті;

-            Виклад основного матеріалу (з повним обґрунтуванням отриманих результатів);

-            Висновки (з перспективами подальших розвідок із напряму).

 • Список використаної літератури – вирівнювання по центру, «напівжирним» шрифтом,Times New Roman – 12 пт. Посилання в тексті на кожне джерело обов’язкове, наприклад [4, c.7]) друкується в кінці статті  (оформлюється відповідно Держстандарту ДСТУ 8302 до: 2015). Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга ? номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номер джерела крапкою з комою, напр.: [4], [5, с. 123], [6; 10]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань. Не більше 10 джерел, окрім публікацій історичного характеру. Назви праць у списку літератури розташовуються в порядку цитування. Кожне джерело, процитоване в роботі, має з'явитися у списку використаних джерел. Так само, кожен запис у списку використаних джерел має бути згаданим в тексті роботи. Автори мають зважати на авторитетність джерел, які вони використовують! Якщо не вдається встановити ім’я автора та/або рік публікації, варто відмовитись від такого джерела, оскільки воно не є надійним та авторитетним для цитування у науковому дослідженні. Більша частина джерел повинна відображати сучасний стан наукових досліджень та бути не старша 5 років. Не рекомендується цитувати навчальні посібники та підручники. Варто мінімізувати посилання на тези конференцій та інші матеріали, які не проходили експертну оцінку перед публікацією. Не допускаються посилання на Вікіпедію та інші он-лайн енциклопедії. У разі посилання на сторінки сайту, необхідно обов’язково вказувати дати доступу до процитованих джерел. Для нумерації використовується список. Не ставляться цифри вручну та не оформлюється література у таблиці. Джерела подаються у квадратних дужках [1, с. 3].
 • Назва статті англійською мовою– усі літери прописні, «напівжирним» шрифтом,Times New Roman – 12 пт, англійською мовою з вирівнюванням по центру, до десяти слів.
 • Прізвище, ім’я автора(ів) статті повністю (англійською мовою)– «напівжирним» шрифтом,Times New Roman – 12 пт, вирівнювання по центру.
 • Відомості про автора (ів) англійською мовою– відомості про автора, місце роботи, вирівнювання по центру, Times New Roman – 10 пт.
 • Реферат англійською мовою (Abstract) (обсягом не менше 1800 знаків) має бути написано якісною англійською мовою згідно з вимогами міжнародних наукометричних баз, Times New Roman – 12 пт. Повинен містити такі елементи:
 • -       Проблема – Introduction.

  -       Мета – Purpose.

  -       Методи дослідження – Methods.

  -       Основні результати дослідження –Results.

  -       Наукова новизна результатів дослідження ?Originality.

  -       Висновки та конкретні пропозиції автора Conclusion.

  -       Ключові слова (5-7 слів), курсив – Keywords.

 • Транслітерований список використаної літератури (References) ? Times New Roman – 10 пт, список літератури, перекладений англійською мовою (або транслітерований в романському алфавіті). Список літератури у блоці References має бути оформлений відповідно до міжнародного стандарту з переліку міжнародних стилів оформлення публікацій APA (American Psychological Associationstyle. коли рік публікації наводиться у круглих дужках після імені автора. Оформити цитування відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань: – http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual (Generate APA citations for Books). Для оформлення кириличних цитувань необхідно транслітерувати: а) імена авторів; б) назви видань; в) назви статей; варіант: наводиться авторський англійський варіант назви статі, якщо він наявний у публікації.
 • Рекомендовані онлайнові транслітератори можна знайти за адресами:

  http://litopys.org.ua/links/intrans.htm (Транслітератор з української на порталі «Ізборник»);

  http://translit.net/ru/gost-7-79-2000/ (Транслітератор з російської за ГОСТ 7.79-2000).

  При транслітеруванні необхідно звернути увагу на написання прізвищ авторів латиницею! У більшості сучасних видань наявні назви та прізвища авторів англійською мовою. Транслітерацію прізвищ здійснюють відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня.

  2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею». Назви періодичних видань (журналів) потрібно наводити відповідно до офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN (можна перевірити на сайті журналу або в наукових онлайнових базах – elibrary.ru, sciencedirect.com, «Наукова періодика України» та багатьох інших).

  У блоці References наприкінці кожного бібліографічного запису в квадратних дужках необхідно вказувати англійською мовою мову оригіналу видання [in Ukrainian] [in English] [in Russian].

  • Назва статті російською мовою– усі літери прописні, «напівжирним» шрифтом,Times New Roman – 12 пт, російською мовою з вирівнюванням по центру, до десяти слів.
  • Прізвище, ім’я та по батькові автора(ів) статті повністю (російською мовою)– «напівжирним» шрифтом,Times New Roman – 12 пт, вирівнювання по центру.
  • Відомості про автора(ів) російською мовою– відомості про автора, місце роботи, вирівнювання по центру, Times New Roman – 10 пт.
  • Анотація російською мовою (ідентична українській анотації) – текст анотації – (8–10 рядків), ключові слова (5-7 слів) – курсив), Times New Roman – 10 пт.

Зразок оформлення статті дивитись у додатку А.

Стаття має бути ретельно перевірена й повністю відредагована.

В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

На електронну адресу редколегії збірника (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) надсилаються такі матеріали:

 1. Стаття відповідно з наведеними вимогами та авторським резюме англійською мовою (Abstract);
 2. На окремому аркуші подається відсканована заявка з відомостями та підписами автора (усіх співавторів) про те, що надіслана стаття не друкувалася і не подана до будь-яких інших видань (додаток Б);
 3. Автори статей, які не мають наукового ступеня додають рецензію наукового керівника (доктора або кандидата педагогічних наук);

Назви файлів в електронному варіанті повинні складатися з прізвища автора, наприклад, «Bogdanov_стаття.doc» та «Bogdanov_заявка.doc»).

Повідомлення про прийняттястатті до друку редколегія надсилає наелектронну адресу автора після перевірки на плагіат та одинарного сліпого рецензування.

Після отримання від редколегії згоди на друк статті кошти на видання надсилаються автором протягом наступних 10 днів на ім’я відповідального секретаря збірника.

Автор статті повністю відповідає за правильність викладених фактів, цитат, посилань, про що він стверджує своїм підписом у заявці на публікацію статті у випуску фахового видання з педагогічних наук.

Всі статті будуть перевірені програмою антиплагіату.

Адреса: Відділ наукової роботи та міжнародних зв’язків

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

вул. Києво-Московська, 24, м. Глухів, Сумська область, 41400

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                     Сайт збірника: visn_ped.gnpu.edu.ua

тел. (05444) 2-33-06                              тел/факс (05444) 2–34–74.

Приклад оформлення статті знаходиться за посиланням

Додаток А

Приклад оформлення статті

УДК 378. 147

DOI 10.5281

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ УКРАЇНИ НА КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАСАДАХ (шрифт – TNR 12)

Іванов Іван Іванович(шрифт – TNR 12)

доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов і методики викладання

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (шрифт – TNR 10)

e-mail: Ivanov @ukr.net

ORCID ID: 0000-0003-2963-7438

(шрифт – TNR 10)

У статті проаналізованостан упровадженнякомпетентнісного підходу в національну систему освіти на концептуальному, прикладному і моніторинговому рівнях. Розкрито ………………………………… Висвітлено ……………………………………………………………………….

Ключові слова:компетентності,компетентнісний підхід у освіті, підготовка компетентного вчителя.

(шрифт – TNR 12)

ТЕКСТ СТАТТІ….. ТЕКСТ СТАТТІ……….. ТЕКСТ СТАТТІ….. ТЕКСТ СТАТТІ………..

Постановка проблеми;

Аналіз останніх досліджень і публікацій;

Формулювання мети статті;

Виклад основного матеріалу (з повним обґрунтуванням отриманих результатів);

Висновки (з перспективами подальших розвідок із напряму).

Список використаної літератури (шрифт – TNR 12)

Далі(шрифт – TNR 10)

 1. Гордієнко В. В., Косуба Р. Б. Компетентность в современном обществе // Наука и образование. 2016. Т. 15, № 3. С. 26–29.
 2. Drucker P. F.Post-Capitalist Society. – New York: Harper Business, 1993. – 232 p.
 3. ………………………………………………………………………………………………………………
 4. ………………………………………………………………………………………………………………
 5. ………………………………………………………………………………………………………………
 6. ………………………………………………………………………………………………………………
  1. ………………………………………………………………………………………………………………

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF REFORMING EDUCATION OF UKRAINE ON THE COMPETENCE GROUNDS(шрифт – TNR 12

Ivanov Ivan (шрифт – TNR 12)

doctor of pedagogical sciences, professor of foreign languages and methods of teaching department of

Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv national pedagogical university (шрифт – TNR 10)

РЕФЕРАТ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ(шрифт – TNR 12)

Introduction. The article analyzes the state of implementing competence approach in the national education system on the concept, application and monitoring levels. …………………………..

The purposeof the article is highlighting the problems and defining the perspectives of developing the national educational system on the competence grounds. 

Methods. Psychological and educational literature analysis, analogy, induction and deduction.

Results. It was stressed that the major achievements in implementing the competence approach in Ukrainian ………………

Conclusion.The material of the article makes it possible to conclude ……….

Кey words: competences, competence approachin education, training competent teacher.

References (шрифт – TNR 12)

Далі(шрифт – TNR 10)

………………………………………………………………………………………………………

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ НА КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ОСНОВЕ

Иванов Иван Иванович (шрифт - TNR 12)

доктор педагогических наук, профессор кафедры иностранных языков и методики преподавания

Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко (шрифт - TNR 10)

В статье проанализировано состояние внедрения компетентностного подхода в национальную систему образования на концептуальном, прикладном и мониторинговом уровнях. Раскрыты сущность и особенности компетентного обучения как цели и стратегии современного реформаторского процесса. Освещены противоречия, проблемы, а также возможности реализации компетентностного подхода в учреждениях школьного и высшего педагогического образования.

Ключевые слова: компетентности, компетентностный подход в образовании, подготовка компетентного учителя.

Додаток Б

ЗАЯВКА

на публікацію статті у випуску фахового видання з педагогічних наук

Відомості про автора

Прізвище, ім’я, по батькові автора(-ів)

 

Науковий ступінь

 

Учене звання

 

Посада

 

Місце роботи (навчання)

 

Код ORCID

 

Рубрика журналу.

Відмітити потрібне

?  актуальні проблеми вищої школи;

?  теорія та практика навчання і виховання;

?  історія розвитку педагогічної теорії та освітньої практики.

Назва статті

 

E-mail кожного з авторів

 

Номер телефону кожного з авторів

 

Кореспондентська адреса

ПІБ отримувача ________

Номер відділення

Нової Пошти__ або пошти Інтайм __ (на вибір)

Місто _________

Телефон отримувача

Кількість збірників

 

За додатковий примірник збірника автори компенсують витрати за його виготовлення та пересилку. Вартість одного примірника випуску визначена із врахуванням вартості його пересилання.

Даю згоду на використання моїх персональних даних та друк матеріалів на умовах, зазначених в інформаційному листі.

Надіслана стаття не друкувалася і не подана до будь-яких інших видань.

Дата _______________

Підпис _____________