NOTE FOR AUTHORS

Збірник«Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б».

(Наказ Міністерства освіти і науки України № 1471 від  26.11.2020)

УВАГА! Не допускається використання даних, які було представлено у захищених дисертаційних дослідженнях, а також опублікованих раніше статтях.

Вимоги до оформлення статті:

Текстовий редактор MS Word 97-2003 шрифтом 12, Times New Roman через міжрядковий інтервал – 1,0, без табуляцій і переносів.

 Параметри сторінки: формат А 4, орієнтація – книжна, поле зверху – 2,0 см, знизу – 2,0 см, зліва – 2,0 см, справа – 2,0 см. Абзацний відступ – 1,25 см.

Обсяг статті  не менше восьми друкованих сторінок.

Кількість авторів – не більше трьох

Структура статті:

 • Індекс УДК – указується в першому рядку сторінки і вирівнюється за лівим краєм, напівжирний, Times New Roman – 12 пт, усі літери прописні.
 • Індекс DOI вирівнюється за лівим краєм під УДК, Times New Roman – 12 пт, усі літери прописні (надається редакцією збірника).
 • Назва статті усі літери прописні, «напівжирним» шрифтом,Times New Roman – 12 пт, українською мовою з вирівнюванням по центру, до десяти слів.
 • Прізвище, ім’я та по батькові автора(ів) статті повністю (українською мовою)«напівжирним» шрифтом,Times New Roman – 12 пт, вирівнювання по центру.
 • Відомості про автора (ів)відомості про автора, місце роботи, вирівнювання по центру, Times New Roman – 10 пт.
 • Персональна e-mаil адреса.
 • Індекс ORCIDID –  Реєстрація за посиланнямhttps://orcid.org/
 • Анотація українською мовою – 8-10 рядківключові слова(5−7 слів) – курсив, Times New Roman – 10 пт.
 • Основний текст статті Times New Roman – 12 пт, у структурованому вигляді із виділенням наступних елементів (виділити їх напівжирним шрифтом):
 • Список використаної літератури – вирівнювання по центру, «напівжирним» шрифтом, Times New Roman – 12 пт.
 • Назва статті англійською мовою усі літери прописні, «напівжирним» шрифтом, Times New Roman – 12 пт, англійською мовою з вирівнюванням по центру, до десяти слів (ДОДАТОК А)
 • Прізвище, ім’я автора(ів) статті повністю (англійською мовою) – «напівжирним» шрифтом,Times New Roman – 12 пт, вирівнювання по центру.
 • Відомості про автора (ів) англійською мовою відомості про автора, місце роботи, вирівнювання по центру, Times New Roman – 10 пт.
 • Реферат англійською мовою (Abstract) – (обсягом не менше 1800 знаків) має бути написано якісною англійською мовою згідно з вимогами міжнародних наукометричних баз,Times New Roman – 12 пт.
 • Повинен містити такі елементи:
 • Транслітерований список використаних джерел та літератури Times New Roman – 10 пт, список літератури, перекладений англійською мовою (або транслітерований в романському алфавіті) і оформлений відповідно до міжнародного стилю оформлення наукових публікацій APA (American Psychological Associationstyle.Назви періодичних видань (журналів) наводяться відповідно до офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN. До джерела необхідно додати позначення про мову оригіналу (наприклад: [in Ukrainian]) і цифровий ідентифікатор DOI (у разі наявності).
 • Статтявідповідно з наведеними вимогами та авторським резюме англійською мовою (Abstract);
 • На окремому аркуші подається відсканованазаявка з відомостями та підписами автора (усіх співавторів) про те, що надіслана стаття не друкувалася і не подана до будь-яких інших видань (ДОДАТОК В);
 • Автори статей, додають рецензію-відгук спеціалістів у відповідній галузі науки (доктора наук), ДОДАТОК Д;

-           Постановка проблеми;

-           Аналіз останніх досліджень і публікацій;

-           Формулювання мети статті;

-           Виклад основного матеріалу (з повним обґрунтуванням отриманих результатів);

-           Висновки (з перспективами подальших розвідок із напряму).

Посилання в тексті на кожне джерело обов’язкове, наприклад [4, c.7]) друкується в кінці статті (оформлюється відповідно Держстандарту ДСТУ 8302 до: 2015). Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга − номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номер джерела крапкою з комою, напр.: [4], [5, с. 123], [6; 10]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань. Не більше 10 джерел, окрім публікацій історичного характеру. Назви праць у списку літератури розташовуються в порядку цитування. Кожне джерело, процитоване в роботі, має з'явитися у списку використаних джерел. Так само, кожен запис у списку використаних джерел має бути згаданим в тексті роботи. Автори мають зважати на авторитетність джерел, які вони використовують! Якщо не вдається встановити ім’я автора та/або рік публікації, варто відмовитись від такого джерела, оскільки воно не є надійним та авторитетним для цитування у науковому дослідженні. Більша частина джерел повинна відображати сучасний стан наукових досліджень та бути не старша 5 років. Не рекомендується цитувати навчальні посібники та підручники. Варто мінімізувати посилання на тези конференцій та інші матеріали, які не проходили експертну оцінку перед публікацією. Не допускаються посилання на Вікіпедію та інші он-лайн енциклопедії. У разі посилання на сторінки сайту, необхідно обов’язково вказувати дати доступу до процитованих джерел. Для нумерації використовується список. Не ставляться цифри вручну та не оформлюється література у таблиці. Джерела подаються у квадратних дужках [1, с. 3].

-      Проблема – Introduction.

-      Мета – Purpose.

-      Методи дослідження – Methods.

-      Основні результати дослідження – Results.

-      Наукова новизна результатів дослідження −Originality.

-      Висновки та конкретні пропозиції автора –Conclusion.

-      Ключові слова (5-7 слів), курсив – Key words.

Оформити цитування відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань: Citation Machine (http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book;http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual) або іншому.

Постанова КМ України від 27.012010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» затверджує офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею. Встановлює діючі правила транслітерації прізвищ та імен громадян України латиницею в закордонних паспортах. Он-лайн транслітератор –http://translit.kh.ua/?passport

Зразок оформлення статті дивитись у ДОДАТКУ Б.

Стаття має бути ретельно перевірена й повністю відредагована.

Якщо стаття подана англійською мовою, у такому разі розширена анотація подається українською мовою.

В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

На електронну адресу редколегії збірника (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) надсилаються такі матеріали:

Назви файлів в електронному варіанті повинні складатися з прізвища автора, наприклад, «Bogdanov_стаття.doc» та «Bogdanov_заявка.doc», «Bogdanov_рецензія.doc»).

Повідомлення про прийняття статті до друку редколегія надсилає на електронну адресу автора після перевірки на плагіат та рецензування.

Грошовий переказ сплачується після позитивного рішення редколегії про прийняття статті до друку.

 Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей у «Віснику Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка» визначається відповідно до окремого видання Вісника.

Автор статті повністю відповідає за правильність викладених фактів, цитат, посилань, про що він стверджує своїм підписом у заявці на публікацію статті у випуску фахового видання з педагогічних наук.

Редакційна колегія залишає за собою право перевіряти отримані статті на наявність плагіату, віддавати надіслані статті на додаткове рецензування, а також відхиляти ті з них, які не відповідають вимогам або науковим напрямкам журналу.

Адреса:Відділ наукової роботи та міжнародних зв’язків

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

вул. Києво-Московська, 24, м. Глухів, Сумська область, 41400

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                     Сайт збірника: visn_ped.gnpu.edu.ua

тел/факс (05444) 2–34–74.

Додаток А

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОЗШИРЕНОЇ АНГЛОМОВНОЇ АНОТАЦІЇ

Анотації англійською мовою служать для іноземних учених основним і, як правило, єдиним джерелом інформації про зміст. Зарубіжні фахівці з анотації оцінюють публікацію, можуть використовувати її в своїй публікації та зробити на неї посилання, відкрити дискусію з автором, запросити (передплатити) повний текст.

Abstract – це фактично стислий виклад статті англійською мовою, її реферування.

Структура і зміст авторського резюме (обсягом не менш як 1800 знаківінтервалом 1 рядок)

-        Проблема – Introduction

-        Мета – Purpose

-        Методи дослідження – Methods

-        Основні результати дослідження – Results

-        Наукова новизна результатів дослідження – Originality.

-        Висновки та конкретні пропозиції автора – Conclusion

Методологію доцільно описувати лише в тому випадку, якщо вона містить новизну і становить інтерес з погляду представленої статті.

Результати роботи треба описувати точно та інформативно. Наводяться основні теоретичні й експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв'язки і закономірності. При цьому віддається перевага новим результатам і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, що спростовують існуючі теорії, а також даним, що, на думку автора, мають практичне значення.

Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними у статті. Відомості, що містяться в назві статті, не повинні повторюватися в тексті авторського резюме.

Варто уникати зайвих вступних фраз (наприклад, «автор статті розглядає...»). Історичні довідки, якщо вони не складають основний зміст документа, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення в авторському резюме не наводяться.

У тексті авторського резюме слід вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових документів, уникати складних граматичних конструкцій, застосовувати ключові слова з тексту статті. Текст авторського резюме має бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначних формулювань. Скорочення й умовні позначки, крім загальновживаних, застосовують у виняткових випадках.

Авторське резюме (Abstract) має бути написане якісною англійською мовою.

Якщо автор не в змозі підготувати Abstract, що відповідає викладеним вище вимогам, він може звернутися до редакції, яка за окрему плату зробить цю роботу.

 • У англомовному тексті слід застосовувати термінологію, властиву іноземним спеціальним текстам і уникати слів із місцевого сленгу, які не набули інтернаціонального поширення. Скорочення та умовні позначення, крім загальновживаних (в тому числі в англомовних спеціальних текстах), застосовують у виняткових випадках або дають їх визначення при першому вживанні.
 • Одиниці фізичних величин слід наводити в міжнародній системі СІ. Можна наводити в круглих дужках поряд з величиною в системі СІ значення величини в системі одиниць, використаної у вихідному документі.
 • При формуванні англійської анотації варто уникати використання електронних перекладачів.

На сайті видавництва EMERALD наведені приклади того, як не треба (http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=3&) і як треба писати анотацію.

ДОДАТОК Б

Приклад оформлення статті

УДК 378. 147

DOI 10.5281

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ УКРАЇНИ НА КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАСАДАХ (шрифт – TNR 12)

Іванов Іван Іванович(шрифт – TNR 12)

доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов і методики викладання

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (шрифт – TNR 10)

e-mail: Ivanov @ukr.net

ORCID ID: 0000-0003-2963-7438

(шрифт – TNR 10)

У статті проаналізовано стан упровадження компетентнісного підходу в національну систему освіти на концептуальному, прикладному і моніторинговому рівнях. Розкрито ………………………………… Висвітлено ……………………………………………………………………….

Ключові слова:компетентності, компетентнісний підхід у освіті, підготовка компетентного вчителя.

(шрифт – TNR 12)

ТЕКСТ СТАТТІ….. ТЕКСТ СТАТТІ……….. ТЕКСТ СТАТТІ….. ТЕКСТ СТАТТІ………..

Список використаної літератури (шрифт – TNR 12)

Далі(шрифт – TNR 10)

 1. Гордієнко В. В., Косуба Р. Б. Компетентність у сучасному суспільстві // Наука та освіта. 2016. Т. 15, № 3. С. 26–29.
 2. Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології: вибрані твори. Київ: Рад. школа, 1983. Т. 1. 480 с.
 3. ………………………………………………………………………………………………………………
 4. ………………………………………………………………………………………………………………
 5. ………………………………………………………………………………………………………………
 6. ………………………………………………………………………………………………………………
  1. ………………………………………………………………………………………………………………

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF REFORMING EDUCATION OF UKRAINE ON THE COMPETENCE GROUNDS(шрифт – TNR 12

Ivanov Ivan (шрифт – TNR 12)

doctor of pedagogical sciences, professor of foreign languages and methods of teaching department of

Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv national pedagogical university(шрифт – TNR 10)

Реферат англійською мовою(шрифт – TNR 12)

Introduction. The article analyzes the state of implementing competence approach in the national education system on the concept, application and monitoring levels. …………………………..

The aim of the article is highlighting the problems and defining the perspectives of developing the national educational system on the competence grounds. 

Methods. Psychological and educational literature analysis, analogy, induction and deduction.

Results. It was stressed that the major achievements in implementing the competence approach in Ukrainian ………………

Conclusion.The material of the article makes it possible to conclude ……….

Кey words: competences, competence approachin education, training competent teacher.

References (шрифт – TNR 12)

Далі(шрифт – TNR 10)

……………………………………………………


Додаток В

ЗАЯВКА

на публікацію статті у випуску фахового видання з педагогічних наук

Відомості про автора

Прізвище, ім’я, по батькові автора

(-ів)

 

Науковий ступінь

 

Учене звання

 

Посада

 

Місце роботи (навчання)

 

Код ORCID

 

Рубрика журналу.

Відмітити потрібне

    актуальні проблеми вищої школи;

    теорія та практика навчання і виховання;

    історія розвитку педагогічної теорії та освітньої практики.

Назва статті

 

E-mail кожного з авторів

 

Номер телефону кожного з авторів

 

Кореспондентська адреса

ПІБ отримувача ________

Номер відділення

Нової Пошти__

Місто _________

Телефон отримувача

Кількість збірників

 

За додатковий примірник збірника автори компенсують витрати за його виготовлення..

Даю згоду на використання моїх персональних даних та друк матеріалів на умовах, зазначених в інформаційному листі.

Надіслана стаття не друкувалася і не подана до будь-яких інших видань.

Дата _______________

Підпис _____________


Додаток Д

РЕЦЕНЗІЯ

на наукову статтю до збірника

«Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

Шановний Рецензенте, Ви можете допомогти авторові, якщо заповните дану рецензію та запропонуєте певні рекомендації щодо удосконалення поданого матеріалу. Ви можете допомогти редакції, прокоментувавши відповідність матеріалу технічним вимогам і оформленню роботи. Ваші коментарі допоможуть винести підсумкове рішення про публікацію рукопису.

Назва статті

Будь ласка, проставте знак «X» (або інший) в полях, що відповідають Вашій думці.

 1. 1.Наскільки відповідає тематика матеріалу специфіці збірника?
 2. 2.Чи відповідає назва статті її змісту?
 3. 3.Охарактеризуйте актуальність наданих матеріалів.
 4. 3.Чи всебічно та збалансовано розкрито тему?
 5. 4.Чи відповідає структура матеріалу вимогам фахового видання (Постановка проблеми в загальному вигляді; Аналіз останніх досліджень та публікацій; Мета статті (постановка завдання); Виклад основного матеріалу; Висновки; Перспективи подальших досліджень)?

Повністю відповідає

Відповідає частково

Абсолютно не відповідає

     

Повністю відповідає

Відповідає частково

Абсолютно не відповідає

     

Висока

Середня

Низька

     

 

Так

 

Недостатньо збалансований зміст, але не істотно

 

Важлива інформація відсутня або розглядається поверхнево

 

Певним даним аспектам приділено надто багато уваги, інші ж практично не розглядаються

 

Матеріал не збалансований

X

Повністю відповідає

X

Не відповідає

XДеякі елементи відсутні _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. 5.Чи є досить зрозумілими позначення, терміни і відповідні терміни, які використані у матеріалі?
 2. 6.Ваша оцінка відповідності оформлення матеріалу вимогам журналу:
 3. 7.Як би Ви оцінили наукову опрацьованість матеріалу?
 4. 8.Як би Ви оцінили новизну матеріалу?
 5. 9.Чи достатнім та зрозумілим є зміст анотації статті?
 6. 10.Список літератури (кожний варіант необхідно оцінити як «+» або «−»).
  1. 10.За необхідності Ви можете прикріпити додаткові листи з коментарями і зробити примітки на самому рукописі.

X Так

X                       Частково(не усе)

X           Ні

X

Повністю відповідає

X

Відповідає частково

X

Не відповідає

X Відмінно

X           Добре

X             Задовільно

X         Погано

X

Абсолютно новий

X

Досить новий

X

Частково новий

X

Не новий

X

так

X

Ні

X

Важко відповісти

 

Оформлений відповідно до вимог журналу

 

Містить достатню кількість джерел

 

Містить сучасні джерела інформації (не більше 10 років)

 

Містить значну кількість посилань на навчальну літературу та не наукові журнали

 

Електронні джерела містять не правильні посилання

 

Електронні джерела містять правильні посилання

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендація:

 

Опублікувати як є

 

Опублікувати з незначними змінами (рекомендації див. у п.10)

 

Потребує повторного рецензування після внесення істотних змін (рекомендації див. у п.10)

 

Відмовити (потрібна значна переробка. Автор може подати доопрацьований матеріал повторно)

 

Відмовити(матеріал має принципові недоліки; не дозволяє повторне подання)

 

Відмовити (тематики (матеріалу не відповідає серії видання)

Відомості про рецензента:

Прізвище, ініціали, науковий ступінь ____________________________

Дата ______.__________                                                                Підпис _______________