Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2020, Вип. 1 (42)

Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2020, Вип. 1 (42)

[Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2020, Вип. 1 (42)]
[Титулка] {Title} 1-2
[Зміст] {Content} 4-9


Загородня Л. П. [Система підготовки магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти] {The system of training masters for quality assurance of educational process in pre-school education institutions} 10-19


Бірюк Л. Я., Пішун С. Г. [Інтегративний підхід до професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти] {Integrative approach to professional training of intending primary education teachers} 19-27


Вітюк В. В. [Методи формування правописної компетентності майбутніх учителів початкової школи] {Methods of forming the spelling competence of future primary school teachers} 28-39


Ігнатенко Г. В., Ігнатенко К. В. [Підготовка майбутніх педагогів професійного навчання до педагогічної взаємодії як складник професійної компетентності] {Preparing future professional education teachers for pedagogical interaction as a component of their professional competence} 39-47


Доценко Н. А. [Аналіз результатів готовності бакалаврів з агроінженерії до професійної діяльності в умовах інформаційно-освітнього середовища] {Analysis of the resutls of agricultural engineering barchelors readiness for the professional activity in the conditions of informational and educational envirovment} 47-54


Базиль С. М. [Інформатична компетентність майбутнього педагога професійного навчання] {Informative competence of future professional education teachers} 54-64


Бурчак С. О. [Розвиток творчості здобувачів вищої освіти в процесі дистанційного навчання] {Development of creativity of higher education applicants in the distance learning process} 64-71


Майстренко Н. М. [Формування предметної компетентності майбутніх майстрів виробничого навчання в процесі розв’язування компетентнісно орієнтованих задач з фізики] {Forming the subject competence of the future vocational training masters in the process of solving the competency-based tasks in physics} 71-81


Леврінц М. І. [Репрезентування складових, критеріїв і рівнів розвитку компетентності вчителів іноземних мов у стандартах США] {Representation of compositions, criteria and levels of development of foreign language teachers’ competence in us standards} 81-89


Климова К. Я. [Розвиток критичного мислення студентів у процесі роботи з інформаційними джерелами] {Development of students' critical thinking skills while working with information sources} 90-96


Курант О. Є. [Розвиток професійної компетентності майбутніх соціальних працівників засобами коучингу] {Developing intending social workers professional competence by facilities of coaching} 97-103


Тюльпа Т. М. [Провідні фактори професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей] {Basic factors of professional training of intending specialists in sociological sphere} 104-112


Гречаник Н. І. [Мотиваційно-ціннісна складова культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи] {Motivation and value component of intending primary school teachers cultural competence} 113-121


Пінчук І. О. [Моделювання методичної системи формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи] {Modeling of the methodical system of forming future primary school teachers’ foreing language communicative competence} 121-129


Кловак Г. Т., Собко В. О. [До проблеми розвитку критичного мислення учнів молодшого шкільного віку в Україні] {To the problem of developing primary school pupils’ critical thinking in Ukraine} 130-139


Луценко О. І., Гавриленко Т. І., Кмець А. М. [Проєктно-дослідницька технологія як засіб розвитку творчого потенціалу учнів початкових класів в освітній діяльності Нової української школи] {Design-research technology as a means of developing the creative potential of primary class pupils in the educational activity of the New Ukrainian School} 140-149


Тищенко Л. І. [Критерії, показники та рівні інклюзивної компетентності майбутніх учителів початкової школи] {Criteria, indicators and levels of inclusive competence of future primary school teachers} 150-159


Мазур О. І. [Упровадження ділової та навчально-рольової ігор в освітній процес вивчення іноземної мови як засобу активізації комунікативної спрямованості студентів немовних спеціальностей] {Implementation of business and educational role-playing games in the educational process of studying a foreign language as a means of enhancing the communicative orientation of non-linguistic students} 159-167


Вихор В. Г., Лапушкіна Н. П. [Екзистенційна проблема «іншого» як найболючіша домінанта літератури про підлітків: лінгводидактичний аспект] {The existential problem of «otherness» as the most painful dominant of literature for teenagers: linguodidactic aspect} 167-175


Лавриченко Н. М. [Науково-дослідницька обдарованість] {Research giftedness} 175-183


Сергієнко В. П., Гриценко А. П. [Особливості класифікації мультимедійних засобів навчання у процесі вивчення історії] {Peculiarities of classification of multimedia tools in the process of learning history} 183-191


Шумська О. О., Олешко В. Л., Олешко Т. Є. [Особливості формування навичок гри в інструментальному ансамблі] {Peculiarities of forming skills of playing in instrumental ensemble} 191-198


Дмитренко А. П., Корякіна І. В. [Методологічні засади формування професійної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти] {Methodological bases of forming the future preschool teachers’ professional competence} 199-205


Марчук О. О. [Основні напрями виховання дітей та молоді в освітньо-культурних установах Волинського воєводства] {The main directions of upbringing of children and young people in the educational and cultural institutions of the Volyn Voivodeship} 206-213